2014 Final Competition Results

Congratulations to our participants! Here are the Final results of String Ensemble, Wind Ensemble, Solo Children & Youth Division. WELL DONE EVERYONE!

FINAL RESULTS: YOUTH DIVISION

AWARD ID NAME
GOLD B21 Kimberly Lo
SILVER (Shared) B04 Ronan Lim
B23 Tsai Qi Yun Shalynn
BRONZE (Shared) B09 Kuo Chih En
B10 Lien Yu Sheng
ELITE B17 Verena Koay Zhi Tong
EXCELLENT B25 Wei Ling Thong

FINAL RESULTS: CHILDREN DIVISION

AWARD ID NAME
GOLD
(Shared)
A51 Soh Yunci Kaelyn
A22 Dai Ai Lin
SILVER
(Shared)
A24 Chloe Chua
A45 Ren Ya Xuan
BRONZE A06 Chanz Boo Rui Yan
ELITE A13 Yeong Jun Kai
EXCELLENT A30 Khoo Kai Wen

FINALISTS: YOUTH DIVISION

ID NAME
B04 Ronan Lim
B07 Loh Si Xian
B09 Kuo Chih En
B10 Lien Yu Sheng
B13 Lin Chung Hsin
B15 Tong Jing Fei
B17 Verena Koay Zhi Tong
B21 Kimberly Lo
B23 Tsai Qi Yun Shalynn
B25 Wei Ling Thong
B35 Zachary Goh Jia Rong

FINALISTS: CHILDREN DIVISION

ID NAME
A06 Chanz Boo Rui Yan
A10 Wong Yii Ethan
A11 Isabelle Ong Li Xin
A13 Yeong Jun Kai
A22 Dai Ai Lin
A24 Chloe Chua
A29 Denise Mubin
A30 Khoo Kai Wen
A33 Lavinia Tsai Qi En
A45 Ren Ya Xuan
A47 Zhu Peng Xi
A51 Soh Yunci Kaelyn
A57 Li Zi Yi

FINAL RESULTS: CHAMBER WINDS

AWARD ID Name
GOLD C14 Flute Duet
SILVER
(Shared)
C16 Woodwind Ensemble
C13 Saxophone Duet
BRONZE C15 Flute Quartet
ELITE
(Shared)
C02 Cedar Brass Ensemble
C05 Fuchun Primary School Brass Ensemble
C12 Flute Duet

FINAL RESULTS: CHAMBER STRINGS

AWARD ID Name
GOLD
(Shared)
C06 Violin Ensemble
C11 SYT Violin String Ensemble
SILVER
(Shared)
C08 Violin Ensemble
C01 St. Nicholas Girls’ Chember Ensemble
BRONZE C10 Cello Duet
ELITE
(Shared)
C09 Cello Ensemble
C03 Fuchun Primary School String Ensemble